ALGEMENE VOORWAARDEN VV Kicks B.V.

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.vvkicks.nl (de Website ) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden. De Website vv kicks streeft ernaar het vrouwenvoetbal platform van Nederland te zijn. (de Dienst )

Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij mogen hebben het recht om deze Voorwaarden te veranderen wanneer wij dat nodig achten. Afspraken die afwijken van de Voorwaarden moeten eerst schriftelijk worden geaccepteerd door vv kicks voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 – Algemeen

De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.vvkicks.nl.
Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de Website

De Website mag op geen enkele manier gebruikt worden dat daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
Met het oog op ons uitgebreide doelgroep, mag het volgende niet via de Website verspreid worden:

 1. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud.
 2. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn:
  • Ongevraagde reclame (spam).
  • Foute of misleidende informatie.
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 3 – Beschikbaarheid van de Website

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website .

Artikel 4 – Prijzen

Wij bieden de Dienst gratis aan. Wij mogen besluiten je te laten betalen. We zullen een prijswijziging op tijd bekend maken. Als we een prijswijziging aankondigen, mag je gratis en meteen opzeggen.
Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk op de Website vermelden.

Artikel 5 – Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om je (deels) van de Dienst uit te sluiten of toegang tot de Website te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of je account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 1. Jouw account te verwijderen.
 2. Onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 6 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:
directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 8 – Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

 1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
  • Niet-exclusief.
  • Kosten- en rechtenvrij.
  • Overdraagbaar
  • Wereldwijd.
 2. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:
  • Je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of
  • je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
  • Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 10 – Geschillen

Bij het ontstaan van een geschil, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.